ตรวจสภาพรถ ตรอ. ก่อน เสียภาษีรถ

ตรอ. คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน

          การตรวจสภาพรถยนต์-รถจักรยานยนต์ก่อน เสียภาษีรถ ประจำปีที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรวจ ตรอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบ (โครงสร้างและตัวถัง เครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ ระบบห้ามล้อหลัก และห้ามล้อขณะจอด คันเร่ง ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบพลังงานอื่น ระบบไฟฟ้า ระบบไอเสีย กันชน ยาง กงล้อ บังโคลน ประตู กระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบตัวถังที่เป็นกระจก อุปกรณ์มองภาพ อุปกรณ์ลากจูง อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ปัดและฉีดทำความสะอาด ที่บังแดดสำหรับผู้ขับรถ แตรสัญญาณชนิดเสียงเดียว มาตรวัดความเร็ว เข็มขัดนิรภัยและจุดยึด เครื่องหมายหรือสัญญาณแสดงการทำงานของส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์หรือระบบการทำงานของรถ ที่นั่งผู้ขับรถและคนโดยสาร พนักพิงศีรษะ อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณ เป็นต้น) ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ก่อน จึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้


เวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการตรวจสภาพรถ ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

อัตราค่าบริการตรวจสภาพ ตรอ.
รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท
รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตรวจสภาพ ตรอ.โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทรถ มอเตอร์ไซต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
ค่าบริการ 60 บ. 200 บ. 200 บ. 200 บ.


รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถ กับ ตรอ.
•    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
•    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
•    รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
•    รถจักรยานยนต์ (รย.12)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่อายุครบ 7 ปี เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2545 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2552 ปีที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ( เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 8 )


รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ที่อายุครบ 7 ปี เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2545 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2552 ปีที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ( เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 8 )


รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่อายุครบ 7 ปี เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2545 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2552 ปีที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ( เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 8 )


รถจักรยานยนต์ (รย.12) มีอายุครบ 5 ปี (เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 5) เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2548 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2553 ปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2553


การนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

1. รถที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่
•    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
•    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
•    รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

ตัวอย่าง

นายแดง นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมายเลขทะเบียน กฮ 1 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีรถประจำปีในรอบปีที่ 8 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจ ก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

2. รถที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่
•    รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)

ตัวอย่าง

นายแดง นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) หมายเลขทะเบียน ฮฮฮ 999 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีรถประจำปีในรอบปีที่ 6 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจ ก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551)

ในขณะนี้ ทางบริษัทยังไม่เปิดให้บริการ ตรวจ ตรอ. กรณีรถยนต์ติดตั้งเชื้อเพลิงแก๊ส และเข้าข่ายดังต่อไปนี้
•    รถติดตั้งก๊าซ LPG หากติดตั้งมานานเกินกว่า 5 ปี ต้องใช้ใบรับรองการตรวจและทดสอบ มาด้วย
•    รถติดตั้งก๊าซ NGV/CNG ต้องมีใบรับรองวิศวกรประกอบการต่อภาษีรถด้วยต้องใช้ทุกปี (ยกเว้น รถที่ติดตั้งก๊าซ NGV/CNG มาจากโรงงานรถ ไม่ต้องใช้ใบรับรองวิศวกร ในช่วง 3 ปี แรก)

หมั่นตรวจสอบ ปรับปรุงรถของท่านให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
เข้ารับบริการจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
เพื่อลดอัตตราเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก>>>http://www.autocheck.in.th/